Εἰκονογραφικοὶ τύποι


Ὁ Εὐαγγελισμὸς ἐν τῷ οἴκῳ Ὁ Εὐαγγελισμὸς παρὰ τὸ φρέαρ
Ὁ Εὐαγγελισμὸς ἐν τῷ οἴκῳ Ὁ Εὐαγγελισμὸς παρὰ τὸ φρέαρ
Dionisy the Russian, Ferapontov Monastery, Vologda, Russia, 1502.

Πλήρης μελέτη κειμηλίων