Γλωσσάρι

  Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω   Ἀγγλικοὶ Ὅροι 
Ἀζουρίτης Βασικὸς ἀνθρακικὸς χαλκὸς ποὺ συνήθως περιέχει προσμίξεις μαλαχίτη καὶ ἄλλων γεωδῶν χρωστικῶν. Ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ἐκτεταμένα σὲ φορητὲς εἰκόνες καὶ τοιχογραφίες τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς περιόδου ὡς μπλὲ χρωστική.
Αἱματίτης Ὀρυκτὸ ὀξείδιο τοῦ σιδήρου κρυσταλλικῆς μορφῆς, σκούρας καφεκόκκινης ἀπόχρωσης.
Ἀκτίνες Χ Μορφὴ ἐνεργητικῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας. Ἡ ὀνομασία «ἀκτινοβολία Χ» δόθηκε ἀπὸ τὸν Roentgen, τὸ 1895, στὴν ἄγνωστη ἀκτινοβολία ποὺ παρατήρησε ὅτι ἐξέπεμπαν ἠλεκτρόνια ὑψηλῆς ἐνέργειας (ἀπὸ 103 eV καὶ πάνω) ὅταν προσέκρουαν σὲ κάποιο ὑλικό. Ὁ σωλήνας ἀκτίνων Χ εἶναι ἕνα δοχεῖο κενοῦ ὅπου ἠλεκτρόνια ἀπὸ ἕνα θερμὸ λεπτὸ νῆμα λαμπτήρα ἑστιάζονται σὲ ἕναν ψυχόμενο στόχο· ἕνα μέταλλο ὑψηλοῦ σημείου τήξεως, συνήθως βολφράμιο. Οἱ ἀκτίνες Χ ἐκπέμπονται ἀπὸ τὴν περιοχὴ στὴν ὁποία προσκρούει ἡ ἀκτίνα τῶν ἠλεκτρονίων καὶ ἐξέρχονται ἀπὸ τὸ σωλήνα μέσα ἀπὸ ἕνα παράθυρο κατασκευασμένο ἀπὸ ὑλικὸ μὲ χαμηλὸ ἀτομικὸ ἀριθμό, ἀπὸ τὸ ὁποῖο διέρχονται οἱ ἀκτίνες Χ. Ὁ βαθμὸς διείσδυσης στὸ ὑλικὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ μῆκος κύματος τῶν ἀκτίνων. Γενικά, οἱ σκληρὲς ἀκτίνες Χ (μικρὸ μῆκος κύματος) διεισδύουν σὲ κάποια οὐσία εὐκολότερα ἀπὸ τὶς μαλακὲς ἀκτίνες Χ (μεγαλύτερο μῆκος κύματος). Ὅταν μία οὐσία περιέχει «βαριά» ἄτομα, ἀπορροφᾶ τὶς ἀκτίνες Χ, καὶ ἡ περιοχὴ αὐτὴ ἐμφανίζεται στὸ ἀκτινογραφικὸ φὶλμ λευκή.
Ἀκτινογραφία Roentgen Ἡ μέθοδος ἐκμεταλλεύεται τὴ μεγάλη διεισδυτικὴ ἱκανότητα τῶν ἀκτίνων Χ, οἱ ὁποῖες διαπερνοῦν ὅλο τὸ πάχος τοῦ ξύλου. Ἡ εἰκόνα, ποὺ ἀποτυπώνεται σὲ εἰδικὸ ἀκτινογραφικὸ φίλμ, σχετίζεται μὲ τὸ ποσοστὸ ἀπορρόφησης τῶν ἀκτίνων Χ ἀπὸ τὰ συστατικὰ ὑλικά.
Ἀνάγλυφο σχέδιο (Pastiglia) Ἀνάγλυφα διακοσμητικὰ «μοτίβα» στοὺς φωτοστεφάνους καὶ τὰ πλαίσια τῶν βυζαντινῶν εἰκόνων. Δημιουργοῦνται μὲ τὸ ὑλικὸ ποὺ χρησιμοποιεῖται στὴν προετοιμασία, δηλαδὴ μὲ γύψο. Σχηματίζονται εἴτε ἀπευθείας μὲ πινέλο εἴτε σὲ εἰδικὰ καλούπια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα, στὴ συνέχεια, μεταφέρονται στὴν εἰκόνα.
Ἀνθίβολο Ὁλοκληρωμένο σχέδιο εἰκόνας σὲ χαρτὶ ἢ περγαμηνὴ ποὺ μεταφέρεται στὴν ἐπιφάνεια τοῦ ξύλου εἴτε μὲ χάραξη τῶν γραμμῶν εἴτε μὲ διοχέτευση μέσα ἀπὸ τὶς διάτρητες γραμμὲς τοῦ σχεδίου κάποιας χρωστικῆς ὑπὸ μορφὴ σκόνης.
Ἀνυδρίτης Ἄνυδρο θειικὸ ἀσβέστιο, δηλαδὴ ψημένος γύψος. Συνήθως χρησιμοποιεῖται στὰ πρῶτα στρώματα τῆς προετοιμασίας τοῦ ξύλου.
Ἀρχικὸ σχέδιο Τὸ σχέδιο ποὺ ἀποτυπώνεται στὴν προετοιμασμένη ἐπιφάνεια πρὶν ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ χρυσοῦ καὶ τῶν χρωματικῶν στρωμάτων.
Αὐγοτέμπερα Γαλάκτωμα ποὺ χρησιμοποιεῖται ὡς φορέας τῆς ζωγραφικῆς. Ἀποτελεῖται ἀπὸ χρωστικὴ οὐσία καὶ κρόκο αὐγοῦ ἀραιωμένο σὲ νερό.